ดาวน์โหลดเอกสารองค์การบริหารส่วนตำบลศรีพราน

 

แบบแสดงรายการที่ดิน ภบท. 5

 

แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภรด. 2

 

แบบแสดงรายการภาษีป้าย ภป 1

 

แบบจดทะเบียนพาณิชย์

  คำร้องทั่วไป
  คำร้องขอรับความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของครอบครัวยากจน
  แบบขอรับการช่วยเหลือของผู้ประสบภัยธรรมชาติ
  แบบคำขอขึ้ันทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ
  แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
  แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสารของราชการ
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 
   
 

 

นับจำนวนผู้เข้าชม 22/07/2556

 

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีพราน หมู่ 4 ตำบลศรีพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง 14150

โทรศัพท์/แฟกซ์  035-695976  www.sripran.go.th   E-Mail : admin@sripran.go.th