1
1ประชาสัมพันธ์รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีพรานประจำงวดปีงบประมาณ 2561 เอกสารแนบ
1ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ปี 2561
แบบประเมินประสิทธิภาพของอปท. ด้านธรรมาภิบาล
แบบประเมินประสิทธิภาพของอปท. ด้านการบริการสาธารณะ
แบบประเมินประสิทธิภาพของอปท. ด้านการบริหารงานเงินและการคลัง
แบบประเมินประสิทธิภาพของอปท. ด้านงานบุคคลและกิจการสภา
แบบประเมินประสิทธิภาพของอปท. ด้านบริหารจัดการ
รายงานผลการตรวจรับรองมาตราฐานการปฏิบัติราชการของอปท.ประจำปี2560
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีพราน เรื่องการรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีพราน
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีพราน 2560
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีพราน เรืองแผนดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลศรีพราน ประจำปีงบประมาณ 2560
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ2560
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีพราน เรืองกำหนดใช้แผนพัฒนาสามปี 2560-2562
แผนพัฒนาสามปี 2560-2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีพราน เรือง กำหนดใช้ข้อบัญญัตงบประมาณรานจ่าย ประจำปีงบประมาณ2560
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีพราน
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้งดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2561 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 กันยายน 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2560 06/03/2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2560 08/02/2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2559 03/01/2560
ประกาศเรื่องการให้เจ้าของที่ดินซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นชำระภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี 2560 29/12/2559
ประกาศเรื่องการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้าย ประจำปี 2560 29/12/2559
ประกาศเรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียม และออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปี 2560 29/12/2559
ประกาศเรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์มีทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตอบต.ศรีพราน ซึ่งต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินประจำปี 2560 ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 29/12/2559
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส การประเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีพราน 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)
ภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลศรีพราน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีพราน เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีพราน เรื่อง กำหนดข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลศรีพราน ประจำปี 2560
กำหนดข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำงบประมาณ 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2559 01/12/2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2559 01/11/2559
ประชาสัมพันธ์รับสมัครบริหารจัดการขยะ 28/11/2559
ประชาสัมพันธ์การขึ่นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2560 01/11/2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลการจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซ่อมสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายศรีพราน-บ้านแก หมู่ที่ 1 - 6 ตำบลศรีพราน 17/10/2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2559 01/10/2559

ประกาศเรื่องประมูลการจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซ่อมสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายศรีพราน-บ้านแก หมู่ที่ 1 - 6 ตำบลศรีพราน เอกสารแนบ 28/09/2559

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2559 03/09/2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2559 01/08/2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2559 07/07/2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2559 06/06/2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2559 03/05/2559
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีพราน เรื่อง แผนพัฒนากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558-2559 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (3) พ.ศ. 2559 03/05/2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2559 04/04/2559
แบบฟอร์มคำร้องขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีพราน
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป หน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉิน
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีพราน เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ( พ.ศ. 2558-2560) ฉบับปรับปรุง
รายงานผลการตรวจรับรองมาตฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองท้องถิ่น
ประกาศการใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2558 - 2560 ฉบับปรุงปรุง
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีพราน
แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลศรีพราน ประจำปี 2559
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีพราน เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 02/03/2559
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีพราน เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 02/03/2559
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีพราน เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 02/03/2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2559 02/03/2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2559 02/02/2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2558 04/01/2559
ประกาศเรื่องการให้เจ้าของที่ดินซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นชำระภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี 2559 25/12/2558
ประกาศเรื่องการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้าย ประจำปี 2559 25/12/2558
ประกาศเรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียม และออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปี 2559 25/12/2558
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2558 01/12/2558
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2558 02//11/2558
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2558 01/10/2558
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2558 01/09/2558
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2558 05/08/2558
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2558 03/07/2558

ประชาสัมพันธ์งานบวชชีพราหมณ์ วัดบ้านพราน ตำบลศรีพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง 2/06/2558

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2558 02/06/2558
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2558 01/05/2558
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2558 01/04/2558
ประกาศเรื่องการให้เจ้าของที่ดินซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นชำระภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี 2558 26/12/2557
ประกาศเรื่องการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้าย ประจำปี 2558 26/12/2557
ประกาศเรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียม และออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปี 2558 26/12/2557
ประกาศ เรื่อง ประเมินและเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน 26/12/2557
ประกาศ เรื่อง ประเมินและเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน 23/12/2556
ประกาศ เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นชำระภาษีบำรุงท้องที่ 23/12/2556
ประกาศ เรื่องการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้าย 23/12/2556
ประกาศ เรื่องการจัดเก็บค่าธรรมเนียม และออกใบอนุญาตประกอบกิจการค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 23/12/2556
ประกาศ เรื่องการจัดเก็บค่าธรรมเนียม และออกใบอนุญาตประกอบกิจการค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 23/12/2556
ประกาศรับสมัคร ศึกษาดูงานโครงการฝึกอบรมเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เทคนิคการปลูกพืชพันธุ์ดีเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 01/01/2559