1ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีพราน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลศรีพราน รอบประเมินที่ 1 01/10/2563
1ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีพราน เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีพราน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 02/11/2563
1ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีพราน เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีพราน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 06/11/2563
1ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีพราน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีพราน ประจำปีงบประมาณ 2564 19/10/2563
1ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีพราน เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566) 1/10/2563
1ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีพราน เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 11/09/2563
1ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีพราน สมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี 2563 6/07/2563
1ประกาศเรื่องการรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีพราน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 13/05/2563
1ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีพราน เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 27/02/2563
1ประกาศเรื่องการรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีพราน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 13/02/2563
1ประกาศเรื่องกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2563 13/02/2563
1ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีพราน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรหาเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 13/02/2563
1ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีพราน เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลศรีพราน 27 /01/2563
1ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีพราน เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีพราน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 17/01/2563
1ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีพราน เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565 ) 27/12/2562
1ประกาศเรื่องการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้ายประจำปี 2563 เอกสารแนบ 27/12/2562
1ประกาศการจัดเก็บค่าธรรมเนียม และออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประจำปี 2563 เอกสารแนบ 14/8/2562
1ประกาศเรื่องการรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีพราน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 14/11/2562
1ประกาศเรื่องการรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีพราน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 10/10/2562
1ประกาศเรื่องผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2562- เดือนกันยายน 2562) เอกสารแนบ 1/09/2562
1ประกาศเรื่องการรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีพราน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 15/08/2562
1ประกาศเรื่องการรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีพราน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 09/08/2562
1ประกาศเรื่องผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2562- เดือนมิถุนายน 2562) เอกสารแนบ 1/07/2562
1ประกาศเรื่องการรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีพราน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 14/06/2562
1ประกาศเรื่องการรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีพราน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 08/05/2562
1ประกาศเรื่องผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2562- เดือนมีนาคม 2562) เอกสารแนบ 2/04/2562
1ประกาศเรื่องการรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีพราน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561 08/02/2562
1ประกาศเรื่องกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2562 08/02/2562
1ประกาศเรื่องการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้าย ประจำปี 2562เอกสารแนบ 28/12/2561
1ประกาศเรื่องการให้เจ้าของที่ดินซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นชำระภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี 2562 เอกสารแนบ 28/12/2561
1ประกาศเรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียม และออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปี 2562 เอกสารแนบ 28/12/2561
1ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีพราน เรื่องกำหนดเกณฑ์การลดหย่อนและการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2561 14/03/2561
1ประชาสัมพันธ์รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีพรานประจำงวดปีงบประมาณ 2561 เอกสารแนบ 30/10/2561
1 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) เอกสารแนบ 24/07/2561
1ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ปี 2561
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีพราน เรื่อง ประกาศโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีพราน 29/08/2560
ประกาศเรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียม และออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปี 2561 29/12/2560
ประกาศเรื่องการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้าย ประจำปี 2561 29/12/2560
ประกาศเรื่องการให้เจ้าของที่ดินซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นชำระภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี 2561 29/12/2560
ประกาศเรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561 - 2563) 29/09/2560
แบบประเมินประสิทธิภาพของอปท. ด้านธรรมาภิบาล
แบบประเมินประสิทธิภาพของอปท. ด้านการบริการสาธารณะ
แบบประเมินประสิทธิภาพของอปท. ด้านการบริหารงานเงินและการคลัง
แบบประเมินประสิทธิภาพของอปท. ด้านงานบุคคลและกิจการสภา
แบบประเมินประสิทธิภาพของอปท. ด้านบริหารจัดการ
รายงานผลการตรวจรับรองมาตราฐานการปฏิบัติราชการของอปท.ประจำปี2560
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีพราน เรื่องการรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีพราน
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีพราน 2560
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีพราน เรืองแผนดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลศรีพราน ประจำปีงบประมาณ 2560
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ2560
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีพราน เรืองกำหนดใช้แผนพัฒนาสามปี 2560-2562
แผนพัฒนาสามปี 2560-2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีพราน เรือง กำหนดใช้ข้อบัญญัตงบประมาณรานจ่าย ประจำปีงบประมาณ2560
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีพราน
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้งดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2561 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 กันยายน 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2560 06/03/2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2560 08/02/2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2559 03/01/2560
ประกาศเรื่องการให้เจ้าของที่ดินซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นชำระภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี 2560 29/12/2559
ประกาศเรื่องการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้าย ประจำปี 2560 29/12/2559
ประกาศเรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียม และออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปี 2560 29/12/2559
ประกาศเรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์มีทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตอบต.ศรีพราน ซึ่งต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินประจำปี 2560 ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 29/12/2559
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส การประเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีพราน 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)
ภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลศรีพราน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีพราน เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีพราน เรื่อง กำหนดข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลศรีพราน ประจำปี 2560
กำหนดข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำงบประมาณ 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2559 01/12/2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2559 01/11/2559
ประชาสัมพันธ์รับสมัครบริหารจัดการขยะ 28/11/2559
ประชาสัมพันธ์การขึ่นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2560 01/11/2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลการจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซ่อมสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายศรีพราน-บ้านแก หมู่ที่ 1 - 6 ตำบลศรีพราน 17/10/2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2559 01/10/2559

ประกาศเรื่องประมูลการจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซ่อมสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายศรีพราน-บ้านแก หมู่ที่ 1 - 6 ตำบลศรีพราน เอกสารแนบ 28/09/2559

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2559 03/09/2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2559 01/08/2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2559 07/07/2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2559 06/06/2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2559 03/05/2559
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีพราน เรื่อง แผนพัฒนากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558-2559 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (3) พ.ศ. 2559 03/05/2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2559 04/04/2559
แบบฟอร์มคำร้องขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีพราน
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป หน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉิน
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีพราน เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ( พ.ศ. 2558-2560) ฉบับปรับปรุง
รายงานผลการตรวจรับรองมาตฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองท้องถิ่น
ประกาศการใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2558 - 2560 ฉบับปรุงปรุง
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีพราน
แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลศรีพราน ประจำปี 2559
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีพราน เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 02/03/2559
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีพราน เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 02/03/2559
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีพราน เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 02/03/2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2559 02/03/2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2559 02/02/2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2558 04/01/2559
ประกาศเรื่องการให้เจ้าของที่ดินซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นชำระภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี 2559 25/12/2558
ประกาศเรื่องการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้าย ประจำปี 2559 25/12/2558
ประกาศเรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียม และออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปี 2559 25/12/2558
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2558 01/12/2558
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2558 02//11/2558
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2558 01/10/2558
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2558 01/09/2558
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2558 05/08/2558
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2558 03/07/2558

ประชาสัมพันธ์งานบวชชีพราหมณ์ วัดบ้านพราน ตำบลศรีพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง 2/06/2558

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2558 02/06/2558
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2558 01/05/2558
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2558 01/04/2558
ประกาศเรื่องการให้เจ้าของที่ดินซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นชำระภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี 2558 26/12/2557
ประกาศเรื่องการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้าย ประจำปี 2558 26/12/2557
ประกาศเรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียม และออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปี 2558 26/12/2557
ประกาศ เรื่อง ประเมินและเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน 26/12/2557
ประกาศ เรื่อง ประเมินและเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน 23/12/2556
ประกาศ เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นชำระภาษีบำรุงท้องที่ 23/12/2556
ประกาศ เรื่องการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้าย 23/12/2556
ประกาศ เรื่องการจัดเก็บค่าธรรมเนียม และออกใบอนุญาตประกอบกิจการค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 23/12/2556
ประกาศ เรื่องการจัดเก็บค่าธรรมเนียม และออกใบอนุญาตประกอบกิจการค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 23/12/2556
ประกาศรับสมัคร ศึกษาดูงานโครงการฝึกอบรมเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เทคนิคการปลูกพืชพันธุ์ดีเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 01/01/2559