สภาพข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีพราน

 

ประวัติความเป็นมา

 

                                             ตำบลศรีพราน  เดิมขึ้นอยู่ในเขตการปกครองของตำบลบ้านพราน  เมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาแตก  พ.ศ. 2312  พม่าได้กวาดต้อนผู้คนไปเป็นเชลย  และมีบ้างที่หลบหนีไป ทิ้งที่อยู่อาศัย  ทำให้บ้านพรานรกร้างขาดผู้คนอาศัย  จึงมีสัตว์ป่ามาอาศัยเป็นจำนวนมาก  ทำให้พรานมาหาล่าสัตว์กันเป็นจำนวนมาก

 

                                             ในจำนวนพรานทั้งหมด  มีพรานคนหนึ่งชื่ออ่ำ  มาล่าสัตว์เป็นประจำ คืนหนึ่งพรานอ่ำออกล่าสัตว์ตามปกติ  มีกวางตัวหนึ่งวิ่งผ่านหน้าพรานอ่ำไป  พรานอ่ำเกิดแว่วเสียงกวางร้องว่า ตัวพรานอ่ำแล้ววิ่งหายเข้าไปในโพรงหลวงพ่อไกรทอง  พรานอ่ำเกิดความคิดสังเวชใจขึ้น  จึงตั้งสัตย์ปฏิญาณ ต่อหลวงพ่อไกรทองจะเลิกล่าสัตว์และ คิดตั้งหลักทำมาหากินต่อไป  ต่อมามีผู้คนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากขึ้น  ทางราชการจึงได้ตั้งเป็นหมู่บ้าน  หมู่ที่ 2 ขึ้นกับเขตปกครองของตำบลบ้านพราน  ในปี  พ.ศ. 2519  ทางราชการได้ตั้งตำบลศรีพรานขึ้น โดยการแยกการปกครองออกจากตำบลบ้านพราน  จนถึงปัจจุบันมีกำนัน  3  คน  คือนายจอง  สายสุวรรณ  กำนันคนแรก (เกษียณอายุ)  นายประมวล  ช้างพันธุ์  คนที่สอง  ปัจจุบันมีนายธีรวัฒน์  ประดิษฐ์ทรัพย์  เป็นกำนัน

   
 

สภาพภูมิศาสตร์

 

ขนาดพื้นที่

 

ตำบลศรีพรานมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 12.1113  ตารางกิโลเมตร

   
 

ลักษณะภูมิประเทศ

 

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทีราบ  เหมาะสำหรับการเกษตรกรรม สภาพดินเป็นดินเหนียวปนทรายและดินเหนียว

   
 

ที่ตั้ง

 

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีพรานอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัด อยู่ห่างจากจังหวัดประมาณ 20 กิโลเมตร ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4 ตำบลศรีพราน

   
 

เขตติดต่อ

 

ทิศเหนือ             ติดกับ      ตำบลแสวงหา อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

 

ทิศตะวันออก      ติดกับ      ตำบลจำลอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

 

ทิศใต้                 ติดกับ      ตำบลหนองแม่ไก่ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

 

ทิศตะวันตก        ติดกับ      ตำบลบ้านพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

   
 

จำนวนหมู่บ้าน 6 หมู่

 

แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  6  หมู่บ้าน  ดังนี้

 

หมู่ที่  1  บ้านพราน

 

หมู่ที่  2  บ้านพราน

 

หมู่ที่  3  บ้านวัดป่า

 

หมู่ที่  4  บ้านบึง

 

หมู่ที่  5  บ้านโคบึง

 

หมู่ที่  6  บ้านเตาเหล็ก

   
 

เขตการปกครอง พื้นที่จำนวน 6 หมู่บ้าน

 

หมู่ที่

หมู่บ้าน

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน

สมาชิก อบต.

1

บ้านพราน

นายธีรวัฒน์ ประดิษฐ์ทรัพย์

1.นายทัศเทพ ต่อสติ

2.นายประเชิญ โสพิน

2

บ้านพราน

นายมาโนด ฤกษ์งาม

1.นายศักดา ศรีเมฆ

2.นายชูชีพ ช่างบรรจง

3

บ้านวัดป่า

นางสุกัญญา งามถ้อย

1.นางสาวอนงค์ ขวัญอ่อน

4

บ้านบึง

นางช่อทิพย์ คงใหญ่

1.นายมนตรี สารีกิจ

2.นายสุนทร ผลโภชน์

5

บ้านโคบึง

นายอัครเดช โอรสแก้ว

1.นายลำปาง ปั้นทรัพย์

2. นายประดิษฐ์ แจ่มศรี

6

บ้านเตาเหล็ก

นายปัญญา บุญประสงค์

1.นายชาญ สุกใส

2.นายอำนาจ บุญผ่อง

  จำนวนครัวเรือนและจำนวนประชากรในพื้นที่ตำบลศรีพราน
 

 

หมู่ที่

 

ชื่อบ้าน

 

หลังคาเรือน

ประชากร

 

รวม

ชาย

หญิง

1

บ้านพราน

250

327

372

699

2

บ้านพราน

166

234

281

515

3

บ้านวัดป่า

53

76

89

165

4

บ้านโคบึง

91

119

144

263

5

บ้านโคบึง

127

184

215

399

6

บ้านเตาเหล็ก

137

208

238

446

รวม

824

1,148

1,339

2,487

 

สภาพทางเศรษฐกิจ

อาชีพ

อาชีพหลัก ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ส่วนมากจะทำนาเป็นอาชีพหลัก และการทำสวนผลไม้ เป็นบางส่วน และเลี้ยงสัตว์ เช่น ไก่ หมู นอกจากนี้แล้วก็มีการประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง โดยทั่วไปและมีบางส่วนที่รับราชการ

อาชีพเสริม ได้แก่ เลี้ยงสัตว์ จักสาน

หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

- ธนาคาร - แห่ง

- ปั๊มน้ำมัน - แห่ง

- โรงงานอุตสาหกรรม - แห่ง

- โรงสี - แห่ง

- อุตสาหกรรมในครัวเรือน - แห่ง (จักรสานพลาสติก)

การศึกษา

- โรงเรียนประถมศึกษา ๒ แห่ง

- โรงเรียนมัธยมศึกษา ๑ แห่ง (โรงเรียนขยายโอกาส)

- โรงเรียนอาชีวศึกษา - แห่ง

- โรงเรียน/สถาบันชั้นสูง - แห่ง

- ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน ๖ แห่ง

สถาบันและองค์กรทางศาสนา

- วัด/สำนักสงฆ์ ๒ แห่ง

- มัสยิด - แห่ง

- ศาลเจ้า - แห่ง

- โบสถ์ - แห่ง

สาธารณสุข

- โรงพยาบาลของรัฐขนาด - เตียง - แห่ง

- สถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน ๑ แห่ง

- สถานพยาบาลเอกชน - แห่ง

- ร้านขายยาแผนปัจจุบัน - แห่ง

- อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ๑๐๐ %

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

- สถานีตำรวจ - แห่ง

- สถานีดับเพลิง - แห่ง

การบริการพื้นฐาน

การคมนาคม

- ประชาชนส่วนใหญ่เดินทางโดยรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และจักรยานยนต์รับจ้าง

การโทรคมนาคม

- ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข - แห่ง

- สถานีโทรคมนาคม - แห่ง

 

การไฟฟ้า

- ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทั่วถึงทั้ง ๖ หมู่บ้าน

แหล่งน้ำธรรมชาติ

- ลำน้ำ ลำห้วย - สาย

- บึง หนอง และอื่นๆ จำนวน ๑ แห่ง

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

- ประตูระบายน้ำ จำนวน - แห่ง

- คลองส่งน้ำ (ชลประทาน) จำนวน ๔ แห่ง

- บ่อโยธา จำนวน - แห่ง

- บ่อมือโยก (กรมทรัพย์) จำนวน - แห่ง

- ประปาบาดาล (กรมทรัพย์) จำนวน - แห่ง

- ประปาหมู่บ้าน จำนวน ๖ แห่ง

   
   
   
   
   
   
 
   
   

 

 
   
   
   
 

 

นับจำนวนผู้เข้าชม 22/07/2556

Free Counter
 

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีพราน หมู่ 4 ตำบลศรีพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง 14150

โทรศัพท์/แฟกซ์  035-695976   www.sripran.go.th   E-Mail : admin@sripran.go.th