สภาพข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีพราน

 

ประวัติความเป็นมา

 

                                             ตำบลศรีพราน  เดิมขึ้นอยู่ในเขตการปกครองของตำบลบ้านพราน  เมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาแตก  พ.ศ. 2312  พม่าได้กวาดต้อนผู้คนไปเป็นเชลย  และมีบ้างที่หลบหนีไป ทิ้งที่อยู่อาศัย  ทำให้บ้านพรานรกร้างขาดผู้คนอาศัย  จึงมีสัตว์ป่ามาอาศัยเป็นจำนวนมาก  ทำให้พรานมาหาล่าสัตว์กันเป็นจำนวนมาก

 

                                             ในจำนวนพรานทั้งหมด  มีพรานคนหนึ่งชื่ออ่ำ  มาล่าสัตว์เป็นประจำ คืนหนึ่งพรานอ่ำออกล่าสัตว์ตามปกติ  มีกวางตัวหนึ่งวิ่งผ่านหน้าพรานอ่ำไป  พรานอ่ำเกิดแว่วเสียงกวางร้องว่า ตัวพรานอ่ำแล้ววิ่งหายเข้าไปในโพรงหลวงพ่อไกรทอง  พรานอ่ำเกิดความคิดสังเวชใจขึ้น  จึงตั้งสัตย์ปฏิญาณ ต่อหลวงพ่อไกรทองจะเลิกล่าสัตว์และ คิดตั้งหลักทำมาหากินต่อไป  ต่อมามีผู้คนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากขึ้น  ทางราชการจึงได้ตั้งเป็นหมู่บ้าน  หมู่ที่ 2 ขึ้นกับเขตปกครองของตำบลบ้านพราน  ในปี  พ.ศ. 2519  ทางราชการได้ตั้งตำบลศรีพรานขึ้น โดยการแยกการปกครองออกจากตำบลบ้านพราน  จนถึงปัจจุบันมีกำนัน  3  คน  คือนายจอง  สายสุวรรณ  กำนันคนแรก (เกษียณอายุ)  นายประมวล  ช้างพันธุ์  คนที่สอง  ปัจจุบันมีนายธีรวัฒน์  ประดิษฐ์ทรัพย์  เป็นกำนัน

   
 

สภาพภูมิศาสตร์

 

ขนาดพื้นที่

 

ตำบลศรีพรานมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 12.1113  ตารางกิโลเมตร

   
 

ลักษณะภูมิประเทศ

 

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทีราบ  เหมาะสำหรับการเกษตรกรรม สภาพดินเป็นดินเหนียวปนทรายและดินเหนียว

   
 

ที่ตั้ง

 

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีพรานอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัด อยู่ห่างจากจังหวัดประมาณ 20 กิโลเมตร ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4 ตำบลศรีพราน

   
 

เขตติดต่อ

 

ทิศเหนือ             ติดกับ      ตำบลแสวงหา อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

 

ทิศตะวันออก      ติดกับ      ตำบลจำลอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

 

ทิศใต้                 ติดกับ      ตำบลหนองแม่ไก่ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

 

ทิศตะวันตก        ติดกับ      ตำบลบ้านพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

   
 

จำนวนหมู่บ้าน 6 หมู่

 

แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  6  หมู่บ้าน  ดังนี้

 

หมู่ที่  1  บ้านพราน

 

หมู่ที่  2  บ้านพราน

 

หมู่ที่  3  บ้านวัดป่า

 

หมู่ที่  4  บ้านบึง

 

หมู่ที่  5  บ้านโคบึง

 

หมู่ที่  6  บ้านเตาเหล็ก

   
 

ตารางแสดงจำนวนประชากรแยกตามรายหมู่บ้านได้ดังนี้

 
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 30กันยายน 2560
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 
   
   
   
 

 

นับจำนวนผู้เข้าชม 22/07/2556

Free Counter
 

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีพราน หมู่ 4 ตำบลศรีพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง 14150

โทรศัพท์/แฟกซ์  035-695976   www.sripran.go.th   E-Mail : admin@sripran.go.th