องค์การบริหารส่วนตำบลศรีพราน ได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ

 

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีพราน ที่มาติดต่อใช้บริการงานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีพราน เพื่อนำขัอมูล

 

ที่ได้จากการสำรวจนี้มาประมวลสรุปผลลัพธ์ทำแผนปรับปรุงการให้บริการ และดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง

 

ของการบริการด้านต่างๆให้มีประสิทธิภาพ และความต้องการของผู้รับบริการมากยิ่งขึ้นต่อไป

   
 

ส่วนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไปผู้ขอใช้บริการ

 

ชื่อผู้ขอรับบริการ (บุคคลหรือหน่วยงาน)

ที่อยู่ขอรับบริการ

โทรศัพท์ขอรับบริการ

ขอรับบริการจาก (ชื่อหน่วยงานผู้ให้บริการ)

 

 
   
 

ส่วนที่ ๒  เรื่องที่ขอรับบริการ

 

การขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ

การขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

การยื่นเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน

การขอรับเบี้ยยังชีพคนพิการ

การใช้ Internet ตำบล

การขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์

การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร

การฉีดวัดซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

การขอแบบบ้านเพื่อประชาชน

การการฉีดพ่นสารเคมีเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก

การออกแบบอาคาร

การขอจัดตั้งสถานจำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร

การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

การขอประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

การชำระภาษีป้าย

การสมัครเข้าเรียนในศูนย์ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

การชำระภาษีบำรุงท้องที่

อื่นๆ

   
   
 

ส่วนที่ ๓  แบบสอบถามความพึ่งพอใจที่มีต่อการให้บริการ

   
 

หัวข้อแบบสอบถามความพึงพอใจ

ระดับความพึงพอใจ

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

ควรปรับปรุง

๓.๑  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

    ๓.๑.๑ เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ การวางตัวเรียบร้อย

    ๓.๑.๒ เจ้าหน้าที่บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่

    ๓.๑.๓ เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อถือ

    ๓.๑.๔ เจ้าน่าที่สามารถแก้ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม

๓.๒  ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ

    ๓.๒.๑ มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย

    ๓.๒.๒ ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีความชัดจัน

    ๓.๒.๓ ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว

    ๓.๒.๔ มีผังลำดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน

๓.๓  ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก

   ๓.๓.๑ การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ เช่นที่จอดรถ น้ำดื่ม

   ๓.๓.๒ มีเครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบในการบริการข้อมูลสารสนเทศ

   ๓.๓.๓ มีการจัดผังการให้บริการและการใช้อาคารไว้อย่างชัดชัด สะดวกเหมาะสม

   ๓.๓.๔ อาคารสถานที่มีความสะอาด ปลอดภัย

           
   
 

ส่วนที่ ๔ ท่านคิดว่าองค์การบริการส่วนตำบลศรีพรานควรปรับปรุงด้านใด

 

ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน

 

ด้านข้อมูลข่าวสารที่ให้บริการแก่ประชาชน

 

ด้านสถานที่ในการบริการข้อมูลข่าวสาร

 

ด้านวิธีการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนา

 

ด้านบริการการ การรับชำระภาษี

 

ด้านบริการ การอนุญาตก่อสร้างอาคาร

 

อื่นๆ (ระบุ)

   
 
   
   
   

 

 
   
 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีพราน หมู่ 4 ตำบลศรีพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง 14150

โทรศัพท์/แฟกซ์  035-695976  www.sripran.go.th   E-Mail : admin@sripran.go.th