องค์การบริหารส่วนตำบลศรีพราน องค์กรแห่งการเรียนรู้

 

 

 

                     องค์การแห่งการเรียนรู้ ( Learning Organization ) เป็นแนวคิดในการพัฒนาองค์การโดยเน้นการพัฒนาการเรียนรู้

 

สภาวะของการเป็นผู้นำในองค์การ ( Leadership ) และการเรียนรู้ร่วมกัน ของคนในองค์การ ( Team Learning )

 

เพื่อให้เกิดการถ่านทอดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และทักษะร่วมกัน และพัฒนาองค์การอย่างต่อเนื่องทันต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขัน

 

                   การมีองค์กรแห่งการเรียนรู้นี้จะทำให้องค์การและบุคลากร มีกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพและมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล

 

การเชื่อมโยงรูปแบบของการทำงานเป็นทีม ( Team Working ) สร้างกระบวนการในการเรียนรู้และสร้างความเข้าใจเตรียมรับกับความเปลี่ยนแปลง

 

เปิดโอกาสของการคิดริเริ่ม ( Initiative ) และการสร้างนวัตกรรม ( Innovation ) ซึ่งจะทำให้เกิดองค์การที่เข้มแข็ง พร้อมเผชิญกับสภาวะการแข่งขัน

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 
   
 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีพราน หมู่ 4 ตำบลศรีพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง 14150

โทรศัพท์/แฟกซ์  035-870233  www.sripran.go.th   E-Mail : admin@sripran.go.th