แผนพัฒนาสามปี และ ข้อบัญญัติงบประมาณ
   
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ประจำปี 2561-2565
  แผนการดำเนินงาน 2564
  แผนพัฒนาบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีพราน พ.ศ 2564
  แบบรายงานการจัดระบบควบคุมภายใน-2563
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ.2561-พ.ศ.2564
  แผนพัฒนาสามปี 2560-2562
  รายละเอียดแผนพัฒนา 2560
  แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
  รายละเอียดแผนพัฒนา 2559
  แผนพัฒนาสามปี 2558-2560
  รายละเอียดแผนพัฒนา 2557
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 
   
 

 

นับจำนวนผู้เข้าชม 22/07/2556


องค์การบริหารส่วนตำบลศรีพราน หมู่ 4 ตำบลศรีพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง 14150

โทรศัพท์/แฟกซ์  035-695976   www.sripran.go.th   E-Mail : admin@sripran.go.th