โครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีพราน

 

 

 

 

 

 

 

พันจ่าเอกเจนจบ ดิษฐ์ผดุง

 

 

ปลัด อบต.ศรีพราน

 

 

 

 

 

สำนักงานปลัด อบต.

กองคลัง

ส่วนโยธา

ส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

นับจำนวนผู้เข้าชม 22/07/2556

 

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีพราน หมู่ 4 ตำบลศรีพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง 14150

โทรศัพท์/แฟกซ์  035-695975-6  www.sripran.go.th   E-Mail : admin@sripran.go.th