ร่างแบบสรุปข้อมูลค่าวัสดุและค่าดำเนินการงานก่อสร้างโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างสรรค์สุขภาพ โดยก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ 1- 4 ตำบลศรีพราน 28/08/2561
ร่างแบบก่อสร้างโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างสรรค์สุขภาพ โดยก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ 1- 4 ตำบลศรีพราน 28/08/2561
ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีพราน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างสรรค์สุขภาพ โดยก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ 1- 4 ตำบลศรีพราน 28/08/2561
เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะราคา โครงการซ่อมสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายศรีพราน - บ้านแก หมู่ที่ 1-6 ต.ศรีพราน 20/10/2559 (เอกสารแนบ)
เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้สเสนอราคา โครงการซ่อมสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายศรีพราน - บ้านแก หมู่ที่ 1-6 ต.ศรีพราน 17/10/2559 (เอกสารแนบ)
เรื่องบันทึกคณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซ่อมสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายศรีพราน - บ้านแก หมู่ที่ 1-6 ต.ศรีพราน 14/10/2559 (เอกสารแนบ)
เรื่อง บัญชีให้หรือขายรูปแบบรายการ โครงการซ่อมสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายศรีพราน - บ้านแก หมู่ที่ 1-6 ต.ศรีพราน 6/10/2559 (เอกสารแนบ)
เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (ปปช.7) โครงการซ่อมสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายศรีพราน - บ้านแก หมู่ที่ 1-6 ต.ศรีพราน 28/09/2559 (เอกสารแนบ)
เรื่อง สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง โครงการซ่อมสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายศรีพราน - บ้านแก หมู่ที่ 1-6 ต.ศรีพราน 28/09/2559 (เอกสารแนบ)

เรื่องคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้างตามโครงการซ่อมสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายศรีพราน - บ้านแก หมู่ที่ 1-6 ต.ศรีพราน

28 /09/2559 (เอกสารแนบ)

เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างสะพานเหล็ก หมู่ที่ 1 26 /01/2559 (เอกสารแนบ)

เรื่อง ประมูลงานจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านแก ตำบลศรีพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง (ตามแบบมาตรฐาน กรมทรัพยากรน้ำกำหนด)(ครั้งที่3) 25/11/2558 (เอกสารแนบ)
เรื่อง ประมูลงานจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านแก ตำบลศรีพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง (ตามแบบมาตรฐาน กรมทรัพยากรน้ำกำหนด)(ครั้งที่ 2) 20 /10/2558 (เอกสารแนบ)
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.1) องค์การบริหารส่วนตำบลศรีพราน ต.ศรีพราน 06/10/2558 (เอกสารแนบ1) (เอกสารแนบ2)
เรื่องราคากลางโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านแก 22/09/2558 (เอกสารแนบ)

ทะเบียนรับซองสอบราคา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4/06/2558

บัญชีให้หรือขายรูปแบบรายการโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์4/06/2558

เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 20/05/2558

เรื่อง ประกาศผลสอบราคาโครงการก่อสร้างบ้านเทิดไท้ หมู่ที่ 1 บริเวณดอนวัดเล็ก 15/05/2558

ทะเบียนรับซองสอบราคา โครงการก่อสร้างบ้านเทิดไท้ หมู่ที่ 1 14/05/2558

บัญชีให้หรือขายรูปแบบรายการโครงการก่อสร้างบ้านเทิดไท้ หมู่ที่ 1 14/05/2558

เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างบ้านเทิดไท้ หมู่ที่ 1 บริเวณดอนวัดเล็ก 27/04/2558

เรื่อง ประกาศผลสอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 1-6

ทะเบียนรับซองสอบราคา โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 1-6 21/10/2557

บัญชีให้หรือขายรูปแบบรายการโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังหมู่ที่ 1-6 ต.ศรีพราน 21/10/2557

เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังหมู่ที่ 1-6 ต.ศรีพราน 08/10/2557

เรื่อง ประกาศผลสอบราคาโครงการก่อลานกีฬาอเนกประสงค์หมู่ที่ 1 วัดบ้านพราน

ทะเบียนรับซองสอบราคา โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์หมู่ที่ 1 วัดบ้านพราน 27/10/2557

บัญชีให้หรือขายรูปแบบรายการโครงการก่อลานกีฬาอเนกประสงค์หมู่ที่ 1 วัดบ้านพราน 27/10/2557

เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์หมู่ที่ 1 วัดบ้านพราน 08/10/2557

เรื่อง ผลการเปิดซองโครงการก่อสร้าง และปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ 04/07/2557

ทะเบียนรับซองสอบราคา โครงการก่อสร้างและปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ 03/07/2557

บัญชีให้หรือขายรูปแบบรายการโครงการก่อสร้างและปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ 03/07/2557

เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างและปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ 20/06/2557