เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 31/05/2562
เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562 30/04/2562
เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562 29/03/2562
เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562 28/02/2562
เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562 31/01/2562
เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม2561 28/12/2561
เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน2561 30/11/2561
เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม2561 31/10/2561
เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน2561 28/09/2561
เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561 31/08/2561
เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561 31/07/2561
เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561 29/06/2561
เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561 31/05/2561
เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561 30/04/2561
เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561 29/03/2561
เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 256128/02/2561
เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561 31/01/2561
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/12/2560
เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560 30/12/2560
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาอาหาร/น้ำดื่ม/น้ำปานะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/12/2560
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/12/2560
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาอาหาร/น้ำดื่ม/น้ำปานะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/12/2560
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/12/2560
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/12/2560
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/12/2560
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/12/2560
เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 30/11/2560
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงขยะสีดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/11/2560
เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2560 30/10/2560
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อดอกดาวเรือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/10/2560
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสูบน้ำออกจากหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/10/2560
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายอิงเจ็ท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/10/2560
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อทรายถมและกระสอบบรรจุทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/10/2560
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวันและอาหารว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/10/2560
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อธงชาติพร้อมด้ามธง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/10/2560
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร (ยากำจัดวัชพืช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/09/2560
เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2560 30/08/2560
เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2560 31/07/2560
เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2560 30/06/2560
เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 19/06/2560
เรื่อง เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 19/06/2560
เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกวัชพืชคองส่งน้ำพร้อมขนย้ายต้นไม้ ม.3 19/06/2560

เรื่อง เผยแพร่ราคากลางโครงการขุดลอกวัชพืชคลองส่งน้ำพร้อมขนย้ายต้นไม้วัชพืชไหล่ทางซ้ายขวาออก หมู่ 3 19/06/2560

เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการลงลูกรังปรับปรุงซ่อมแซมถนน หมู่ 1,2,3,4,5,619/06/2560
เรื่อง เผยแพร่ราคากลางโครงการลงลูกรังปรับปรุงซ่อมแซมถนน หมู่ 1,2,3,4,5,6 19/06/2560
เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560 31/05/2560
เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2560 30/04/2560
เรื่อง เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล. ม.1 และ ม.6 18/04/2560
เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2560 31/03/2560
เรื่อง เผยแพร่ราคากลางโครงการขุดวางท่อ คสล. หมู่ 2 23/03/2560
เรื่อง เผยแพร่ราคากลางโครงการปูยางแอสฟัลท์ติกเสริมผิวจราจรถนน หมู่ 3,4,5 03/03/2560
เรื่อง เผยแพร่ราคากลางโครงการขุดลอกวัชพืชคลองส่งน้ำ หมู่ 1 - ต.บ้านพราน ม.5 19/12/2559
เรื่อง เผยแพร่ราคากลางโครงการลงลูกรังปรับปรุงซ่อมแซมถนน หมู่ 1,2,5,6 06/12/2559
เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกวัชพืชคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 1,5,6 03/11/2559
เรื่อง เผยแพร่ราคากลางโครงการขุดลอกวัชพืชคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 1,5,6 03/11/2559