[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
 

 

 

 
 
   

 

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
โครงการจิตอาสาพัฒนาหมู่บ้านของตำบลศรีพรานเนื่องในวันจักรี 6 เมษายน 2564 ( 8/เม.ย./2564 )
    วันที่ 8 เมษายน 2564 นาวาเอกคเน รักขำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีพราน ได้จัดทำโครงการจิตอาสาพัฒนาหมู่บ้านของตำบลศรีพรานเนื่องในวันจักรี 6 เมษายน 2564 โดยเริ่มจากการทำความสะอาดบริเวณวัดบ้านพรานและทำความสะอาดท่อระบายน้ำบริเวณหน้าวิหารหลวงพ่อไกรทอง เนื่องจากมีการอุดตันทำให้เกิดน้ำเสียและอาจจะก่อให้เกิดอันตรายได้
FB : https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2842522936011879&id=100007626017937

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 ( 18/มี.ค./2564 )
    

วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2564 นาวาเอกคเน รักขำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีพราน ได้มอบหมายให้พนักงานส่วนตำบลศรีพรานร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดอ่างทองและปศุสัตว์อำเภอแสวงหา จัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี ณ อบต.ศรีพราน หมู่ 4 ตำบลศรีพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

FB : https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2827950580802448&id=100007626017937

มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ อบต.ศรีพราน ร่วมกับ อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น และ อสม. ตำบลศรีพราน ให้การช่วยเหลือ ทำความสะอาดบริเวณบ้าน และดูแลสุขภาพ นางสาวจำนงค์ คงกษัติย์ ( 11/มี.ค./2564 )
    

วันที่ 11 มีนาคม 2564 นาวาเอก คเน รักขำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีพราน ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ อบต.ศรีพราน ร่วมกับ อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น และ อสม. ตำบลศรีพราน ให้การช่วยเหลือ ทำความสะอาดบริเวณบ้าน และดูแลสุขภาพ นางสาวจำนงค์ คงกษัติย์ ผู้ด้อยโอกาสที่สูงอายุ และพิการ หมู่1 ตำบลศรีพราน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

(Facebook อบต.ศรีพราน : https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2823001611297345&id=100007626017937 )

โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ( 10/มี.ค./2564 )
    

วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 นาวาเอก คเน รักขำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีพราน ได้มอบหมายให้นางเนาวรัตน์ บุญประสงค์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีพราน เข้าร่วมพิธีเปิดฝึกการอบรมโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีพราน นายชาญ สุขใส เข้าร่วมเป็นวิทยากรด้าน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ร่วมกับพื้นที่แหล่งเรียนรู้ "โคก หนอง นา โมเดล" ณ ฟาร์มสุขทวี หมู่ที่ 4 ต.ศรีพราน อ.แสวงหา จังหวัดอ่างทอง

(สามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก facebook อบต.ศรีพราน : https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2822334771364029&id=100007626017937 )

โครงการทีมอาสาป้องกันและแก้ไขปัญหาไวรัสโคโวรนา 2019 (COVID-19) และมอบเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ และผู้พิการ ในพื้นที่ตำบลศรีพราน ( 10/มี.ค./2564 )
    วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 นาวาเอก คเน รักขำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีพราน และประธาน คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.ศรีพราน ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของ อบต.ศรีพราน ดำเนินโครงการทีมอาสาป้องกันและแก้ไขปัญหาไวรัสโคโวรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการป้องกันโรคไวรัสโคโวรนา 2019 ตามแนวทางการป้องกันโรคฯ ของกระทรวงสาธารณสุข ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ และมอบเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ และผู้พิการ ในพื้นที่ตำบลศรีพราน
(สามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก facebook อบต.ศรีพราน : 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2822219584708881&id=100007626017937 )
นาวาเอก คเน รักขำ นายกอบต.ศรีพราน ได้มอบหมายให้กองช่างพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ดำเนินการซ่อมแซมไฟสาธารณบริเวณ หมู่ที่1 และหมู่ที่ 2 ( 11/ม.ค./2564 )
    นาวาเอก คเน รักขำ นายกอบต.ศรีพราน ได้มอบหมายให้กองช่างพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ดำเนินการซ่อมแซมไฟสาธารณบริเวณ หมู่ที่1 และหมู่ที่ 2เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่เดินทางสัญจรในเวลากลางคืน
โครงการฝึกอบรมเครือข่ายหมู่บ้านชุมชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติดจังหวัดอ่างทอง ( 11/ม.ค./2564 )
    ด้วยจังหวัดอ่างทองได้จัด #โครงการฝึกอบรมเครือข่ายหมู่บ้านชุมชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติดจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 #เพือสร้างภูมิคุ้มกันแก่ประชาชนวัยเสี่ยงในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด #มีจิตอาสาช่วยเหลืองานศาธารณประโยชน์ เมื่อวันที่ 15 - 17 ธันวาคม 2563 ณ วัดบ้านพราน ต.ศรีพราน อ.แสวงหา จ.อ่างทอง #และได้นำเยาวชนที่เข้าฝึกอบรมพัฒนา ตัดต้นไม้ที่ขึ้นกีดขวางบริเวณข้างถนนทางเข้าบ้านนางมะลิ สาระสิทธิ์ หมู่ที่ 1
เข้าร่วมพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" ( 11/ม.ค./2564 )
    วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 นาวาเอก คเน รักขำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีพราน ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีพราน และ นายชาญ สุขใส สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีพราน เข้าร่วมพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" โดยกิจกรรมการคัดแยกขยะเปียก/แห้ง และแนวทางการทำถังกรองดักไขมันสำหรับกำจัดน้ำเสีย ณ ฟาร์มสุขทวี หมู่ที่ 4 ตำบลศรีพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ อบต.ศรีพราน ร่วมกับ อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น และ อสม. ตำบลศรีพราน ให้การช่วยเหลือ ทำความสะอาดบริเวณบ้าน และดูแลสุขภาพ นางสาวจำนงค์ คงกษัติย์ ( 11/ม.ค./2564 )
    วันที่ 9 ธันวาคม 2563 นาวาเอก คเน รักขำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีพราน ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ อบต.ศรีพราน ร่วมกับ อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น และ อสม. ตำบลศรีพราน ให้การช่วยเหลือ ทำความสะอาดบริเวณบ้าน และดูแลสุขภาพ นางสาวจำนงค์ คงกษัติย์ ผู้ด้อยโอกาสที่สูงอายุ และพิการ หมู่1 ตำบลศรีพราน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้ดีขึ้น
ร่วมประชุมการพิจารณาบ้านผู้สูงอายุ และผู้พิการ เพื่อรับการซ่อมแซม ประจำปีงบประมาณ 2564 ( 11/ม.ค./2564 )
    วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2563 นาวาเอก คเน รักขำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีพราน ร่วมกับคณะผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีพราน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชนตำบลศรีพราน ร่วมประชุมการพิจารณาบ้านผู้สูงอายุ และผู้พิการ เพื่อรับการซ่อมแซม ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีพราน
กำลังแสดงหน้าที่ 1/27 -> [จำนวน 265 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

 
 
 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีพราน หมู่ 4 ตำบลศรีพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง 14150

โทรศัพท์/แฟกซ์  035-870233  www.sripran.go.th   E-Mail : admin@sripran.go.th